OpenJudge

名次 名字 通过数 提交次数 通过率 班级
1

标准非洲人标准非洲人

10 10 100%
2

1600943277(罗超洋)1600943277(罗超洋)

5 9 55%
3

OYNYOYNY

2 2 100%
4

Beyond丶Beyond丶

2 3 66%
5

丁宇笑(dingyuxiao99)丁宇笑(dingyuxiao99)

1 1 100%
6

徐雅琪徐雅琪

1 1 100%
7

苟利国家生死以苟利国家生死以

1 2 50%