OpenJudge

开始时间
2018-04-04 18:15:00
结束时间
2018-04-05 19:50:00
比赛已经结束
题目ID 标题 分数 尝试人数
1 反向输出一个三位数 100 25
10 收集瓶盖赢大奖 100 21
11 判断一个数能否同时被3和5整除 100 17
12 判断能否被3,5,7整除 100 16
2 计算浮点数相除的余数 100 23
3 计算2的幂 100 22
4 大象喝水 100 22
5 苹果和虫子 100 21
6 判断数正负 100 22
7 输出绝对值 100 22
8 奇偶数判断 100 21
9 奇偶ASCII值判断 100 21