OpenJudge

提交人 班级 题目 结果 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
徐雅琪 1: 含k个3的数 Accepted 200kB 0ms 287 B G++ 8天前
m.s.y 1: 含k个3的数 Accepted 200kB 0ms 190 B G++ 10天前
n0b0dy 5: 带通配符的字符串匹配 Wrong Answer 200kB 1ms 1101 B G++ 17.6.24
n0b0dy 5: 带通配符的字符串匹配 Wrong Answer 200kB 6ms 1073 B G++ 17.6.24
蒟蒻 2: 不吉利日期 Accepted 200kB 9ms 709 B G++ 17.4.9
蒟蒻 1: 含k个3的数 Accepted 200kB 1ms 296 B G++ 17.4.9
蒟蒻 1: 含k个3的数 Wrong Answer 200kB 2ms 294 B G++ 17.4.9
蒟蒻 1: 含k个3的数 Compile Error 296 B G++ 17.4.9
蒟蒻 1: 含k个3的数 Wrong Answer 200kB 5ms 281 B G++ 17.4.9
蒟蒻 1: 含k个3的数 Wrong Answer 200kB 4ms 303 B G++ 17.4.9
颜宇翮 2: 不吉利日期 Accepted 200kB 4ms 584 B G++ 17.3.18
小白from SHENZHEN(小白) 2: 不吉利日期 Accepted 200kB 0ms 358 B G++ 16.11.2
标准非洲人 5: 带通配符的字符串匹配 Accepted 200kB 0ms 648 B G++ 16.10.31
OYNY 4: 最简真分数 Accepted 136kB 0ms 231 B G++ 16.10.31
yuan_xq 5: 带通配符的字符串匹配 Wrong Answer 200kB 0ms 757 B G++ 16.10.27

1 2 3 4 5 ...